D’Collecte vum Gréngschnëtt e Méindeg, den 30. Mäerz 2020, gëtt vun eise Gemengenaarbechter garantéiert.

La collecte des déchets verts prévue pour le lundi 30 mars 2020 est garantie par nos ouvriers communaux.