No der Vereedegung vum Buergermeeschter Bob Bintz an de Schäffen Daniel Baltes a Jean-Pierre Schmit duerch d’Madame Taina Bofferding um Innenminstère de 4. Juli, goufen deen Dag em 19h00 Owes och d‘Gemengerotsmemberen Eugène Unsen, Francis Ries, Marc Feller, Steve Batista, Claude Schumacher an Honoré Gregorius vum Buergermeeschter vereedegt. De neie Gemengerot ass domat ab dem 4. Juli am Amt.