Prévue

Description

Familljefest Elterenvereenegung am Schoulhaff

–       Sprangschlässer

–       Facepainting

–       Candy Bar

–       Animation

–       Iessen & Gedrénks

–       Music by Audiorent

–       14:00 Concours Super Talent