Actualité

Cours de natation à Larochette

Vu September bis Dezember 2024 ginn an der Schwämm Filano an der Fiels Schwammcourse fir Kanner tëschent 4 a 9 Joer organiséiert.

Als conventionnéiert Gemeng profitéieren eis Awunner och vun enger virrangeger Aschreiwung fir d‘Schwammcoursen an der Fiels.


Des cours de natation pour enfants âgés de 4 à 9 ans sont organisés au centre sportif Filano à Larochette à partir de septembre jusqu’au décembre 2024.

En tant que commune conventionnée, nos habitants profitent également  d’une inscription prioritaire aux cours de natation à Larochette.

Contact

Administration communale de la Vallée de l'Ernz

18, rue de Larochette
L-7661 Medernach

Téléphone : +352 83 73 02–1
Fax : +352 87 96 65

E-mail : population@aerenzdall.lu 

Horaires :
Lundi à vendredi de 8:00–12:00 et de 14:00–17:00
Jeudi de 8:00–12:00 et de 14:00–19:00

Identification TVA: 
LU10921714

Gemengebuet N°2024/1