Actualité

Grouss Botz 2024 – Aerenzdallgemeng

D’Aerenzdallgemeng invitéiert d’Awunner an d’Naturfrënn (ob grouss oder kleng) sech un der Aktioun “Grouss Botz 2024” vun eiser Gemeng ze bedeelegen.

Samschdes, den 23. Mäerz 2024 – Départ 09:30 Auer

  • zu Miedernach bei der aler Sportshal
  • zu Iermsdref bei der aler Gemeng
  • zu Eppelduerf bei der Kierch
  • zu Steeën beim Festsall

Jiddereen ass invitéiert matzemaachen an mir wiere frou, wann sech vun de lokale Veräiner  jeeweils mindestens 3 Persounen bedeelege géifen.

Em 12h00 offréiert d’Gemeng an der aler Sportshal zu Miedernach e Mëttegiessen a Form vun enger Zopp an och e Patt ze drénken fir déi Leit, déi sech un der Aktioun bedeelegt hunn.

!!!!! Vergiesst w.e.g d’Aarbechtshändschen nët !!!!!

Mir soen Iech alleguer am Viraus Merci fir Är Mataarbecht!


La commune de la Vallée de l’Ernz invite les habitants et amis de la nature (adultes et enfants) à participer à l’action « Grouss Botz 2024 » de notre commune.

Samedi, le 23 mars 2024 – départ 09:30 heures

  • à Medernach près de l’ancien hall sportif
  • à Ermsdorf près de l’ancienne mairie
  • à Eppeldorf près de l’église
  • à Stegen près du centre culturel

Chacun est invité à participer et nous prions les associations locales de bien vouloir déléguer au moins
3 membres.

A 12h00, la commune offrira à l’ancien hall sportif de Medernach une collation sous forme d’une soupe et de boissons aux participants.

!!!!! N’oubliez pas vos gants de travail !!!!!

Nous vous remercions d’avance pour votre aide !

Contact

Administration communale de la Vallée de l'Ernz

18, rue de Larochette
L-7661 Medernach

Téléphone : +352 83 73 02–1
Fax : +352 87 96 65

E-mail : population@aerenzdall.lu 

Horaires :
Lundi à vendredi de 8:00–12:00 et de 14:00–17:00
Jeudi de 8:00–12:00 et de 14:00–19:00

Identification TVA: 
LU10921714

Gemengebuet N°2023/3