Bienvenu sur le site de la

Commune de la Vallée de l’Ernz

Virwuert vum Schäfferot

Eng nei Websäit fir d'Aerenzdallgemeng

Mir sinn houfreg Iech op der neier Internetsäit vun der Aerenzdallgemeng begréissen ze dierfen. Nieft engem neien, modernen Design, deen sech un de Faarwe vun eisem Logo orientéiert, gouf och de Contenu iwwerschafft an à jour gesat. Villes gouf méi iwwersiichtlech an accessibel gestalt, fir déi eenzel Démarchë bei der Gemeng ze erliichteren.

Histoire de la commune de la Vallée de l'Ernz

La commune de la Vallée de l’Ernz est issue de la fusion des communes d’Ermsdorf et de Medernach en 2012. Elle est constituée des localités Ermsdorf, Eppeldorf, Folkendange, Keiwelbach, Medernach, Stegen et Savelborn ainsi que d’une quinzaine de fermes et maisons isolées.

Le collège des bourgmestre et échevins

Bourgmestre

André Kirschten

Échevin

Bob Bintz

+352 83 73 02 - 1
bob.bintz@aerenzdall.lu
Échevin

Carole Krier ép. Vital

Échevin

Jean-Pierre Schmit

Contact

Administration communale de la Vallée de l'Ernz

26, rue de Savelborn
L-7660 Medernach

Téléphone : +352 83 73 02–1
Fax : +352 87 96 65

Gemengebuet N°2019/3